تالار زبانشناس

تفاوت حال کامل و حال کامل استمراری

خیر صحیح نیست

حال کامل برای مواقعی است که فعل کامل انجام شده. اما مدل استمراریش برای نشون دادن استمرار در فعل هست و معلوم نیست که آیا فعل انجام شده یا هنوز در حال انجامه.

presentperfect

5 Likes