تالار زبانشناس

بلد نبودن لغات

از دیکشنری یا ترجمه فارسی داستان استفاده بفرمایید.

2 Likes