تالار زبانشناس

ترجمه کلمه lying در متن درس

قسمتی که گفته a lynx lying in wait for him، lying توی ترجمخکهنیانده اینجا چه معنی میده lying?

======================
این تاپیک مربوط به درس «خرگوش سخاوتمند» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

کلمه lying اینجا یعنی دراز کشیدن.

2 Likes

ببینم lying اینجا به معنی کمین کردن یا مخفی شدن نمیشه؟

1 Likes