تالار زبانشناس

دوستان sبعد از فاعل مخفف چیه؟ is هست؟

Inka’s gonna want to build a castle, a huge beautiful castle
دوستان sبعد از فاعل مخفف چیه؟ is هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس دیدگاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «زندگی در جنگل (فلسفه ی ساده زیستی)»)

1 Likes

بله مخفف is هستش

Inka is gonna want…

3 Likes

Inka is going to want
Inka will want

3 Likes