حروف اضافه تک بخشی

حروف اضافه تک بخشی
0

#1

:books: لیست حروف اضافه‌ی تک بخشی :books:

aboard : از روی/توى،داخل(کشتى يا هواپيما)
:grapes:aboard → از روی/توی،داخل
:tangerine:about → در حدود
:watermelon:above → در بالای
:banana:absent → غایب
:strawberry:across → در میان
:grapes:after → پس از
:cherries:against → در برابر
:eggplant:along → همراه
:pear:alongside → در کنار
:pineapple:amid → در میان
:green_apple:among → در میان
:tomato:around → در اطراف
:banana:as → مانند
:grapes:aside → گذشته از
:lemon:at → در؛ معمولاً برای اشاره به سطح
:cherries:athwart → از طرفی بطرف دیگر
:tangerine:atop → در بالای
:hot_pepper:barring → بجز
:pear:before → قبل از
:grapes:behind → پشت سر
:cherries:below → در زیر
:green_apple:beneath → در زیر
:hot_pepper:beside → در کنار
:peach:besides → در کنار
:watermelon:between → میان
:grapes:betwixt → در میان
:cherries:beyond → خارج از/ ورای
:eggplant:but → اما
:tangerine:by → توسط
:cherries:circa → در حدود
:grapes:concerning → درباره
:watermelon:despite → با وجود
:pear:down → پایین
:watermelon:during → در طی
:banana:except → جز
:green_apple:excluding → به استثنای
:grapes:failing → شکست
:hot_pepper:following → ذیل
:banana:for → برای
:peach:from → از
:cherries:in → به/ داخل/ در
:lemon:including → از جمله
:peach:inside → داخل
:grapes:into → به/ به داخل
:watermelon:like → مانند
:eggplant:minus → منهای
:lemon:near → نزدیک
:tomato:next → بعد
:tangerine:notwithstanding → با وجود
:strawberry:of → از
:watermelon:off → خاموش
:green_apple:on → بر
:cherries:onto → بر روی
:pineapple:opposite → مقابل
:grapes:out → خارج
:banana:outside → خارج از
:eggplant:over → روی
:pear:pace → سرعت
:eggplant:past → گذشته
:lemon:per → در هر
:tomato:plus → بعلاوه
:grapes:pro → طرفدار
:cherries:qua → بطوریکه
:pear:regarding → راجع به
:apple:round → گرد
:grapes:save → صرفه جویی
:grapes:since → پس از
:watermelon:than → نسبت به
:green_apple:through → از طریق
:apple:throughout → سراسر
:banana:till → تا
:cherries:times → بار
:pineapple:to → به
:green_apple:toward → نسبت به
:hot_pepper:towards → طرف
:grapes:under → تحت
:tangerine:underneath → در زیر
:eggplant:unlike → برخلاف
:cherries:until → تا
:lemon:up → بالا
:hot_pepper:upon → بر
:green_apple:via → از طریق
:tomato:with → با
:grapes:within → در داخل
:watermelon:without → بدون
:green_apple:worth → با ارزش