تالار زبانشناس

Asleep چه نوع فعلی است؟

زمان فعل asleep چیست؟ آیا جز افعال بی قاعده است؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

یه صفته به معنای “خواب،خوابیده” ، فعل نیست.

3 Likes

نوعی صفت است به معنی خوابیده یا در خواب
● Quiet! The baby’s asleep

3 Likes

asleepadjective [ after verb ]

UK /əˈsliːp/ US /əˈsliːp/

B1 sleeping or not awake:

I’m surprised to see you awake - ten minutes ago you were fast/sound (= completely) asleep.

I’ve only just got up and I’m still half asleep (= not completely awake).

If your arm or leg is asleep, it cannot feel anything because it has been in the same position for so long.

fall asleep

to start to sleep:

I fell asleep as soon as my head hit the pillow.
همانطور که میبینید صفت هست و بعد از قید بکار میرود و معنی خوابیدن میده البته معنی دومش دست و پای خواب آلود هم میده
باز من توژ یه دیکشنری دیگه چک کردم قید هم گفته بود که هست

2 Likes