تالار زبانشناس

سرعت صوت و متن در اواخر همخوانی ندارد

مانند درس قبل این درس نیز مشکل نا هماهنگ بودن صوت و متن در دقایق اخر متن دارد.

==================
این تاپیک مربوط به درس« ساختاربندی تکالیف مستقل » در نرم‌افزار «زوم» است.
: « پکیج آموزشی TOEFL مگوش » سرفصل: « مهارت مکالمه »