تالار زبانشناس

در جمله زیر 'd مخفف چه کلمه ایه

I knew she’d be jealous that I’d made a friend

==================
این تاپیک مربوط به درس« گرگینه ی باتلاق فیور فصل 08 » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « گرگینه ی باتلاق فیور »

اگر بعد از مخفف d’ زمان فعل ساده باشه مخففwouldهست

اگر بعد از مخفف d’ قسمت سوم فعل باشه؛ در این صورت مخفف had هست

8 Likes