تالار زبانشناس

ترجمه on the go در این جمله چیه؟

lets join lynda on the go

مجری برنامه این را میگوید و بعد برنامه خارج از استودیو پخش میشود و مجری دیگری مثلاً میرود رستوران یا اداره پست و نحوه کارشان را میبیند

معنای on the go در دیکشنری این است ولی هیچکدام بهش نمیخورد

on the go informal
a) if you have something on the go, you have started it and are busy doing it:
• Even with three top films on the go, Michelle is reluctant to talk about herself.
• He has at least two other projects on the go.
b) very busy doing a lot of things:
• Children are always on the go.

1 Likes

اینجا دقیقا به معنی کسی هست که خارج از استودیو یا خارج از اون مکان هست و کسی هست که مشغول حرکته و از این طرف به اون طرف میره ( مثلا برای تهیه گزارش)

1 Likes

به نظرم میشه در حال تهیه (گزارش)

2 Likes

سلام.یکی از معانی آن انجام کار خارج از محیط بسته است.کار را با لیندا خارج از استودیو ادامه می دهیم.

عجیبه که هر وقت on the go میگفتند ادای دویدن درجا را درمی‌آوردند!