تالار زبانشناس

آیا در این جمله، استفاده از فعل مجهول بهتر نیست؟

در متن درس این جمله آمده
He also developed breathing problems because the children couldn’t open the windows and breathe fresh air.
مگر خود فرد باعث افزایش مشکل تنفسی شده?بهتر نبود جمله به این شکل بود?

the bathing problems were developed because …

======================
این تاپیک مربوط به درس «برده داری کودکان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «برده داری کودکان»)

تو دیکشنری لانگمن یه تعریف دیگه برای develop داده که به مفهوم جمله نزدیکه.

DISEASE [intransitive, transitive] if you develop a disease or illness or if it develops, you start to have it

2 Likes

بله درست فرمودین اینجا develop به معنای داشتن have هست. یعنی میشه گفت:

He also had breathing problems because the children couldn’t open the windows and breathe fresh air

3 Likes