تالار زبانشناس

Will و is going to

ممنون از راهنمایی تون . تفاوتشون و میدونم اما توی این درس متوجه نمیشم .چرا ی بار از willو ی بار از is going to استفاده شده؟ اگه واسه همه جمله ها از will استفاده بشه نادرسته؟

1 Likes

6 posts were merged into an existing topic: تفاوت will و is going to