معنی made it

اینجا منظور از made it چیه؟
She made it to the bottom of the canyon

==================
این تاپیک مربوط به درس« تز، به سوی نجات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

3 پسندیده

اینجا به این معنی هست که موفق شد. succeeded

11 پسندیده