تالار زبانشناس

کاربرد exposed در دو جمله زیر

Luckily, this time he was not hurt by the bomb blast, but he did get exposed to poisonous radiation for the second time.

What was he exposed to? He was exposed to poisonous radiation.

کاربرد چیه یه بار با get یه بار با was
چرا خودش تنها به عنوان یه فعل به کار نرفته

==================
این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « سرنوشت یا شانس؟ »

Expose

به معنی در معرض گذاشتن هست.
اما در حالت مجهول که اینجا به کار رفته
Was/get exposed
یعنی در معرض قرار گرفتن

2 Likes