معنی go up to در عبارت زیر:

معنی go up to در عبارت زیر:
0

#1

I go up to the canteen to have lunch.


#2

به معنای همون رفتن هست.


#3

ممنون
کی از این استفاده کنم؟