تالار زبانشناس

معنی go up to در عبارت زیر:

I go up to the canteen to have lunch.

به معنای همون رفتن هست.

ممنون
کی از این استفاده کنم؟