تالار زبانشناس

تفاوت been to و been in

در عبارت زیر چرا قبل از country از حرف اضافه in استفاده نشده است?
He has been to many countries.
مثل عبارت چند خط قبل که اینگونه است:
He has been in dangerous situations.
آیا قبل country نباید in استفاده شود?

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال کامل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

در مثال been to many countries یعنی been to یعنی مسافرت کردن.

been in یعنی داخل یک موقعیتی بودن.

3 Likes