حذف فعل was

در جمله زیر آیا فعل was قبل از coming حذف شده است?دلیل چیست?
She felt very alone, but then she heard Taz coming down the cliff.

======================
این تاپیک مربوط به درس «تز، به سوی نجات» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «TAZ برای نجات»)

نه فعل حذف نشده. اینجا از یک ساختار خاص استفاده شده. فعل هایی مثل hear یا see یا فعلهای اینچنینی میتونن در این ساختار به کار برن:

Hear, see, etc. + object + infinitive or -ing

2 پسندیده