تالار زبانشناس

Would ,will

they would have no more problems with the dragonاینجا
would معنی چی میده؟برا اینده هس؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
تو این جمله فعل کمکی برای بیان «آینده در گذشته»(Future in the Past) هست…
و چون این داستان حکایت از گذشته است این طور معنا میشه که:
آنها دیگر مشکلی با اژدها نخواهند داشت.
.
البته Would حالات دیگری هم داره که به دیکشنری مراجعه کنید

3 Likes

یکیم معنی anything وany چی هست وکاربردشون؟

1 Likes

درود همین پرسش را امروز هم پرسیدند

3 Likes

18 posts were merged into an existing topic: محل انتقال گفتگوهای موقت

واژه‌ی any=هر، هیچ(در جمله‌های منفی)
anything=هرچیز، هیچ‌چیز(در جمله‌های منفی)
anybody=هرکس، هیچ‌کس(در جمله‌های منفی)

معنی اینها در فارسی با توجه به جمله تغییر می‌کند:

You can buy anything you like.
هرچیزی که دوست داری می‌توانی بخری

Don’t touch anything.
به هیچ‌چیز دست نزن

3 Likes