تالار زبانشناس

ناهماهنگی متن و فایل صوتی در داستان «۳۹ گام»

با سلام و وقت به خیر @hnaseri

در بخش کتاب های ساده, داستان سی و نه گام, فصل نهم, فایل صوتی ناقص است:
برای متن, از همان شروع, تا پاراگراف زیر, فایل صوتی عملا قرار داده نشده …با تشکر

‘That horse died hours before I finished fishing,’ he continued. ‘And the lion was watching me all the time. He was a brown shape near the tree. I saw the shape and colour but I did not really look at him. That was my mistake, gentlemen, and we have made the same mistake tonight.’

1 Likes