تالار زبانشناس

منظور از اصطلاح Bend over backwards چیه؟

اصطلاح Bend over backwards به معنی نهایت تلاش خود را کردن یا به آب و آتش زدن هست.

6 Likes