تالار زبانشناس

معنی appeal to

معنی عبارت بالا مثلا در جمله زیر چیه؟
They’ve designed the game well enough to appeal to a lot of people.

اینجا دقیقا معنی attract (جذب کردن) میده

They’ve designed the game well enough to attract a lot of people.