تالار زبانشناس

ناهماهنگی صوت و متن در mindshift1,9

با سلام @hnaseri

لطفا ناهماهنگی صوت؛ در دنبال کردن صحیح متن رو اصلاح کنید…متشکرم


این تاپیک مربوط به درس« 1-9 Your environment affects who you are » در نرم‌افزار «زوم» است. دوره: « Mindshift- Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential » فصل: « Change IS possible »

2 Likes