تالار زبانشناس

انگلیسی با Rant - چرا دهنت رو ببند فحش نیست؟

سلام به همه

چرا گاها باید دهان رو بست؟

موضوع یاوه گویی امروز درباره یکی از اشتباهات رایج خیلی از مردمِ. لاکپشت رو یادتون میاد؟ دهنو باز کرد و رو زمین پخش شد؟

این یاوه گویی یه جورایی واسه اون موقعست.

اجازه بده مردم حرف بزنن. اجازه بده مردم زندگیشون رو کنن و اجازه بده سایر اعضای صورتت دنیا رو حس کنه. چون به قدر کافی نویز تو دنیا هست. پس یاد بگیر این نویز ها رو کنترل کنی.

راستی دوستان من این هفته نیستم. تا شنبه هفته بعدی خدانگهدارتون.

روی عکس بزنید

برای دیدن متن کلیک کنید

Okay, okay…Today We’re gonna about something hot
خب، خب…امروز درباره یه چیز داغ صحبت می کنیم

Oh that was hot…offff…
…اوه خیلی داغ بود…اوووفف

It’s so hot in here, and what’s the topic?
خیلی اینجا داغه، و موضوع چیه؟

Today we’re gonna talk about…
… امروز درباره ی

The art of shutting our mouths
هنر بسته نگه داشتن دهانمون صحبت کنیم

What?
چی؟

Dude what did you say?
پسر چی گفتی؟

Yeah you heard that right
بله درست شنیدید

Today we’re gonna have our mouths shut
امروز دهانمون رو خواهیم بست

Alright, alright let’s talk about that
خب، خب بیاید دربارش حرف بزنیم

People use their mouths in a lot of different varieties
مردم برای چیزهای مختلف از دهانشون استفاده می کنن

I mean in terms of speaking
منظورم مکالمست

We use it to say beautiful things
ما ازش استفاده می کنیم تا چیزای قشنگ بگیم

We use it to compliment people
ما ازش استفاده می کنیم که از مردم تعریف کنیم

We use it to talk big and…
…ما ازش استفاده می کنیم تا قمپز در کنیم و

And we use it to talk shit…
…و ما ازش استفاده می کنیم تا دری وری بگیم

Okay today we’re going to talk about the last two
خب، امروز درباره دو تای آخری صحبت خواهیم کرد

Talking big
قمپز در کردن

And talking shit
و دری وری گفتن

Literally around me as far as I hear
به معنای واقعی، دور من تا جایی که میتونم بشنوم

As far as I can see
تا جایی که می تونم ببینم

Everyone is a Bill Gates
همه بیل گیتس هستند

They are awesome, good-looking, high-quality people
اونا آدمای فوقالعاده، خوش قیافه و با کیفیتی هستند

And they use this sentence all the time
و اونا از این جمله همیشه استفاده می کنن

“if I wanted to do that”
من اگه می خواستم

What?? Really?
چی؟ واقعاً؟

What would you become if you wanted to do that?
چی می شدی اگه می خواستی اون کارو کنی؟

What?
چی؟

To be honest, your problem is not what you want
رک باشم، مشکل تو خواستن نیست

In history everyone wanted to fly
در تاریخ همه می خواستن پرواز کنن

Literally, every human being wanted to fly
به معنای واقعی همه ی آدما می خواستن پرواز کنن

But…
…اما

Only The Wright brothers found the way to fly.
.اما تنها برادران رایت راه پرواز رو پیدا کردن

So wanting is not the thing
پس خواستن مهم نیس

Doing is the thing
انجام دادن مهمه

Which I’ve never seen you doing it
چیزی که من هیچوقت ندیدم انجام بدی

Never
هرگز

No, It’s not like that dude. I did a couple of things
نه، اونجوریا هم نیست، من یه سری کارها کردم

What? What did you do?
چی؟ چکاری انجام دادی؟

Tell me. What did you do?
بهم بگو. چیکار کردی؟

What was the thing you wanted to do
چی بوده که می خواستی انجام بدی

And you did it and became successful?
و انجام دادی و موفق شدی؟

Just give me one
یکی بگو

Shoot it
بترک

You see?
میبینی؟

It’s totaly fine
هیچ اشکالی نداره

It’s totaly fine to suck
هیچ اشکالی نداره گند بزنی

I suck, I’m not perfect, you’re not perfect
من گند میزنم، عالی نیستم، تو عالی نیستی

But It’s not okay
اما این درست نیست که

To talk big about the things you don’t have
درباره چیزهایی که نداری قمپز در کنی

For some of you guys…
…برای برخی از شما دوستان که

Who don’t know the meaning of talking big
که مفهوم قمپز در کردن

And talking shit
و دری وری گفتن رو نمیدونن

I have some explanations
من یه سری توضیحات دارم

Talking big means you are overconfident
قمپز در کردن یعنی شما زیادی با اعتماد بنفس هستی

Too confident
اعتماد بنفست رو سقفه

You think usually you know everything
فکر میکنی معمولا درباره همه چی میدونی

So you talk about it all the time
پس همیشه دربارش حرف میزنی

But talking shit is beyond just one sentence
ولی دری وری گرفتن خیلی فراتر از یک جملست

It considers: 1.
.شامل: 1

Talking about an issue which you don’t know shit about
درباره موضوعی صحبت کنی که اصلا هیچی بارت نباشه

  1. Talking about something that is none of your business
    ‫2. درباره موضوعی صحبت کنی که اصلا بهت مربوط نیس

  2. ‫Talking behind someone’s back
    ‫3. پشت کسی حرف زدن

And done.
.و تمام

Congratulation ladies and gentlemen
بهتون تبریک میگم خانوم ها و آقایون

Right now you know the meaning
حالا شما مفهوم

Of talking big and talking shit
قمپز در کردن و دری وری گفتن رو می دونید

So clap for you
پس یه کف مرتب واسه شما

But still we’re not done yet
اما هنوز کارمون تموم نشده

I like to ask three Whys
دوست دارم سه تا چرا بپرسم

Why do people talk about something
چرا مردم درباره چیزهایی

Which they don’t know anything about?
که هیچی ازش نمیدونن اظهار نظر میکنن؟

Hey what are you doing?
هی داری چیکار می کنی؟

Actually someone asked a question about fitness
حقیقتش یه نفر درباره فیتنس سوال پرسیده

So I’m giving him some advice
واسه همین دارم بهش چند تا راهنمایی میدم

So when will you give birth to your twins
خب تو کی دو قلو هاتو به دنیا میاری؟

My next WHY is
چرا بعدی من اینه

Why do people have to talk about something
چرا مردم باید درباره چیزی صحبت کنن

Which has nothing to do with them?
که هیچ ربطی بهشون نداره؟

Hey what are you doing?
هی داری چیکار می کنی؟

Sending some mean comments here
دارم فحش کامنت میکنم

Mean comments? Why?
فحش کامنت می کنی؟ چرا؟

Because he said…
…چون گفتش

What did he say?
چی گفتش؟

I don’t know man
نمیدونم بابا

I have it my head
من تو کلم دارمش

Because we’re the angeriest people in the world.
.چرا که ما عصبی ترین مردم دنیاییم

Don’t you know that?
نمیدونی مگه؟

So that’s the reason you’re an asshole
پس واسه همینه تو یه عوضی هستی

Being angry gives you the permission to be an asshole
عصبی بودن بهت این اجازه رو میده که یه عوضی باشی

Nice logic genius
منطق خوبیه نابغه

But his picture, I don’t like his content
ولی تصویرش، با محتواش حال نمیکنم

If you don’t like his content, don’t watch it.
.اگه از محتواش خوشت نمیاد نگاه نکنش

It’s none of your business
مربوط به تو نمیشه

Alright? If you don’t like something
خب؟ اگه از چیزی خوشت نمیاد

Just don’t watch it
فقط نگاه نکنش

Is that hard?
این سخته؟

And the last WHY
و آخرین چرا

Why people talk behind each other’s back?
چرا مردم پشت هم حرف میزنن

Um, actually I think I know why?
حقیقتش فک کنم میدونم چرا؟

What else could it be? Ha?
چی میتونست باشه؟ ها؟

Because they get overly butthurt
چونکه میسوزن

That someone is more successful than them
که یه نفر از اونا موفق تره

In terms of love, fame, privilege, money
در عشق، شهرت، امتیاز، پول

No…No… I don’t…
…نه…نه… من نیست

Well It’s not up to you
حقیقتش بسته به تو نیست

It’s up to everybody else
بسته به دیگرانه

When someone calls you an asshole you must not say
وقتی یه نفر صدات میکنه عوضی نباید بگی

No I’m not
من عوضی نیستم

It’s more like I come and tell you
مثل این میمونه من بیام بهت بگم

Hey you have something on your forehead
هی یه چیزی رو پیشونیت داری

You say, no! no I don’t
تو بگی نه! نه من ندارم

Yes you do, and I’m seeing it
بله داری، و من دارم میبینمش

If you’re having a hard time finding
اگه برات سخته بفهمی

What kind of person you are
چجور آدمی هستی

Just look around you, okay?
فقط به دور و ورت نگاه کن، باشه؟

Look around you. Look at the people around you.
.به دور و ورت نگاه کن، به مردم دورت نگاه کن

If when you’re around, they feel disgusted
وقتی پیششون هستی، احساس چندش میکنن

Uncomfortable
احساس ناراحتی میکنن

Maybe
شاید

You’re big, big, pure, goldish asshole
تو یه عوضی بزرگ، بزرگ و خالص و طلایی هستی

But please guys don’t be one of these
ولی لطفاً دوستان مثل اینا نباشید

We don’t even need to talk a lot
ما حتی نیاز نداریم زیاد صحبت کنیم

Trust me
بهم اعتماد کنید

Just do this
فقط اینو انجام بده

Just go in front of the mirror
برو جلوی آیینه

Just look at your beautiful face
فقط به صورت زیبات یه نگاه بنداز

Look at the anatomy of it
به آناتومیش یه نگاه بنداز

We have two eyes
ما دو تا چشم داریم

We have two ears
دو تا چشم گوش داریم

We have one nose with two nostrils
یه دماغ داریم با دو تا سوراخ

And only one mouth
و فقط یه دهان

Isn’t this ironic?
این طعنه آمیز نیس؟

I think God wanted us to use our mouth less
فکر کنم خدا میخواست که از دهنمون کمتر استفاده کنیم

That’s why we have only one
واسه همینه فقط یه دونه داریم

And I think we have to use it mostly
و فکر میکنم باید ازش بیشتر برای

For eating not for speaking
برای خوردن استفاده کنیم نه برای حرف زدن

Alright I’m messing with you
بیخیال، دارم سر به سرتون میزارم

But it seems crazy right?
ولی به نظر مسخرست نه؟

But do this
ولی این کارو انجام بده

This time when you go out with a friend
این بار که با یه رفیق

Or a loved one.
یا کسی که دوستش داری رفتی بیرون

Try to do this
اینو امتحان کن

Talk less… listen more
کمتر حرف بزن، بیشتر گوش بده

Talk less…Look around more
کمتر حرف بزن… به دور و ورت نگاه کن

Talk less…And smell more…Breath more…
…کمتر حرف بزن…بیشتر بو بکش…نفس بکش

Unless you’re living in Tehran and…
…مگر اینکه تهران زندگی میکنی و… اوه

The atmosphere is not that good
جو اونجا زیاد خوب نیس

There are a lot of polution, so for you…
…کلی آلودگی وجود داره پس برای شما

I think the last option is not very good
فکر میکنم آخرین آپشن زیاد خوب نیست

But you can look around and listen more
ولی می تونی به دور و ور نگاه کنی و بیشتر گوش بدی

But do these things more
اما اینا رو بیشتر انجام بدید

Sometimes listening more
گاهی وقتا بیشتر گوش دادن

Looking more
بیشتر نگاه کردن

Breathing and smelling more
بیشتر نفس و بو کشیدن

Is so damn meditative
خیلی خیلی آرام بخشه

Is so damn great
خیلی خیلی عالیه

Just don’t understimate it
دست کم نگیرش

Did you know we have a lot of different varieties of fasting
می دونستی ما انواع مختلفی از روزه گرفتن داریم؟

One of them is silence fasting
یکیشون روزه ی سکوته

We should try it more
باید بیشتر امتحانش کنیم

Trust me
بهم اعتماد کن

If you do it, you’ll thank me later. Cheers
اگه انجامش بدی، بعداً ازم تشکر خواهی کرد. سلامت باشی

دیگر

برای دسترسی به سایر واژگان اینجا کلیک کنید

شما هم اصطلاحی بلدید که دوست دارید آموزش داده شه؟ به ما پیام خصوصی بدید تا بررسی کنیم و براتون کلیپشو بسازیم.

لینک این ویدئو در اینستاگرام
لینک این ویدئو در تلگرام


برای حمایت از ما کلیپ هارو در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید و مارو دنبال کنید.

image تلگرام image اینستاگرام image آپارات image یوتیوب

24 Likes

سلام
چه ویدیوی بسیار خوب و زیبایی بود خیلی خوشم اومد خیلی ویدیوی قشنگی بود در واقع باید بگم خیلی قشنگ بود
اون تیکه ها که رنگی میشد خیلی دوست داشتنی بود جذابیت خاصی به ویدیو داده بود مممنون :innocent::heart_eyes:
عاااالی عالی

9 Likes

Thanks a lot for this video
It sounds like a nice idea for control our mind and respect to other people. Life is so short why wasted it on unimportant things. just try enjoying it.
.

10 Likes

That was beyond excellent.
A beautiful American accent. I really enjoyed it.

And the content was great too.

10 Likes

چی میشه گفت غیر از این که عالی عالی عالی :clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap:

10 Likes

سلام . واقعا عالی بود :joy::clap::clap:
خیلی جالب ، فان و آموزنده :grin:
خسته نباشی :rose:

7 Likes

Hi
It was so benfitial and informative, I enjoyed it, good job. :tulip: :tulip: :tulip:

6 Likes

perfect as always :ok_hand: :ok_hand: :ok_hand: :ok_hand:

7 Likes

سلام
آقای کشاورز، چقدر خوب که کانال یوتیوب هم درست کردید.
تا اونجا که می دونم، قبلاً کانال یوتیوب نداشتید.
دستتون درد نکنه.:clap::clap::clap:
بسیار عالی. :tulip::tulip::tulip:

6 Likes

حقیقتش هنوز هم نداریم
فعلا یوتیوبمون فعال نیس

7 Likes

ویدئو واژگان به پست اول افزوده شد

9 Likes