تالار زبانشناس

معنی عبارت vice versa

در این عبارت She’s very angry with him and vice versa.:
معنی :vice versa
چیه؟

سلام
فکر کنم‌ معنی "برعکس"بر خلاف "رو میده

5 Likes

خانم از دست آقا عصبانی هست و بالعکس

3 Likes