تالار زبانشناس

کاربرد in در جمله... dress up in

طبق این صفحه in یکی از حروف اضافه ای هست که میتونه با dress up استفاده بشه.

5 Likes

تا اونجایی که من میدونم in معمولا هست.
please dress up in something nice you want to go to a job interview.
لطفا یه لباس رسمی خوب بپوش میخوای بری مصاحبه بدی
dress up هر جا دیدید بحث رسمیته.

9 Likes