تالار زبانشناس

فرق look و look like

تفاوت look با look like چیه با مثال لطفاً توضیح دهید؟

4 Likes

Look به معنی نگاه کردنه مثل:
I am looking at your picture
من دارم به عکس تو نگاه میکنم
Look like به معنی به نظر رسیدن و شبیه بودنه مثل:
You look like you need arest
با نظر میرسه شما نیاز به استراحت دارین
to look like یعنی شبیه بودن

9 Likes

shahab23@

look

برای مواردی درباره ظاهر فیزیکی به کار میره و چیزی که از طرف مقابل مشخصه و دیده میشه…مثل

she looks tired

ولی

look like

برای مقایسه دوتاچیز بکار میره و همینطور شبیه چیزی یا کسی بودن…مثلا

they look like brothers but their not

7 Likes

احسنت همکار محترم :grin: :clap: :clap:

3 Likes