پرسش گرامری

به نظر روون میاد. همین تمربن رو اگه برای زمانهای دیگه هم انجام بدین گرامرتون رفته رفته قوی میشه