تالار زبانشناس

Looking for partner

سلام دنبال یک پارتنر با انگیزه برای ادامه راه مسلط شدن به انگلیسی هستم. سطحم اینترمدیت

1 Likes

A post was merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن