تالار زبانشناس

Get away with sth

معادل عبارت Get away with sth تو فارسی چیه؟

فکر کنم بشه قسر در رفتن. کسی پیشنهاد دیگه ای داره؟

1 Likes

فکر کنم میشه از یه چیزی خیلی سریع فرار کردن. جیم شدن؛ دور شدن توی یه لحظه،‌غیب شدن. :roll_eyes:

همینه معنیش قسر درفتن با متن جوردر اومد. ممنون

1 Likes