تالار زبانشناس

قانون استفاده صحیح از who و whom چیست؟

سلام.

who ضمیر پرسشی هست به معنی “چه کسی” … یعنی جایگزین فاعل میشه:

?Who helped you چه کسی کمکت کرد؟

اما whom ضمیر پرسشی هست به معنی “به چه کسی” … یعنی جایگزین مفعول میشه:

?Whom did they tell به چه کسی گفتند؟

Who یا Whom ؟ مساله این است!

جواب کوتاه: هر جا شک داشتی از who استفاده کن. چون استفاده از who به جای whom مخصوصا در هنگام مکالمه تقریبا داره عادی میشه. من خودم تو فیلمها به کرات زیاد دیدم به جای whom میگن who

جواب بلند:

  • who برای پرسیدن از فاعل کار استفاده میشه

  • whom برای پرسیدن از مفعول استفاده میشه

با توجه به دو تعریف فوق شما میتونین با آوردن جواب در ذهنتون بفهمین که استفاده از کدوم صحیح هست. اگر جواب بتونه he، she، they، I، we و موارد اینچنینی باشه، کاربرد who صحیح هست. اما اگر جواب him، her، them، me، us، و اینجور موارد باشه، کاربرد whom درست هست.

مثال:

Who ate my sandwich?

درسته چون میشه گفت He ate اما نمیشه گفت him ate

Whom did you see?

درسته چون میشه گفت I saw him اما نمیشه گفت I saw he


در پایان باز هم تاکید میکنم حتی در ویکیپدیا هم اومده که مدتهاست استفاده از whom داره کم و کمتر میشه و جاشو به who داده:

بنابراین شما هم زیاد به فکرش نباشین. هرکسی هم از whom استفاده میکنه (من که ندیدم :grinning:) دیگه خیلی ملانقطی هست!

3 Likes