محل انتقال مطالب متفرقه

So good ,mes zaribano :confetti_ball::clap:
Your welcome

5 پسندیده

Thank you for your attention.

5 پسندیده

Oh it was the best thing that i have ever seen . Btw Dumbledor said that :relaxed:

4 پسندیده

Dumbledor یعنی چی؟! :thinking:

4 پسندیده

اسم شخصیت مدیر مدرسه ی هاگوارتز در فیلم هری پاتر هستش🎅

7 پسندیده

دامبلدور یکی از شخصیت های معروف کتاب هری پاتر هست در واقع مدیر مدرسه هاگوارتز

8 پسندیده

11 پسندیده

Short & prize
Thanks :+1::+1::+1:

8 پسندیده

Omg
Whery prize
Thanks :+1::+1::+1::+1::blush::blush::blush::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

8 پسندیده

Marvelous :clap:t2::clap:t2::clap:t2:
I agree exactly. :+1:

I mean this one .
:blush::wink::sunglasses:
@abbas_17

8 پسندیده

marvellous
I think this right
I saw it in a dictionary, I do not know :rofl::blush:

8 پسندیده

no such difference marvellous is used in british english and marvelous is used by mostly Americans . :blush:

10 پسندیده

Why do you want that I get angry ?:expressionless:
I type correct men.
Don’t misreport :grimacing:

6 پسندیده

I ashamed
:cold_sweat::cold_sweat::cold_sweat:
Excuse me
:see_no_evil:

6 پسندیده

I’m joking :blush:
I’m kindest girl in world. (Joke)

6 پسندیده

Yes, that’s right
excuse me :cold_sweat: :person_facepalming: :frowning_man:
Please
Please
Please :+1:
:blush::see_no_evil::smile:

6 پسندیده

Yes
I know :rofl::rofl::blush::yellow_heart:
:+1::+1::+1:
Good luck

6 پسندیده

I hurried
:blush::blush::blush::blush::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil:
:wink::wink::wink::wink::wink::wink::wink::wink:

6 پسندیده

بادرود
بانوی گرامی اپ ،زری بانوی عزیز،بسیار عالی و عمیق هستن این جملات ،ممنون از اشتراک گذاری :clap::hibiscus::+1::tulip::pray::white_flower:

6 پسندیده

چه زیبا، لطفا به گروه ترجمه ما هم بیایین.

7 پسندیده