تالار زبانشناس

ممنون استاد


این تاپیک مربوط به « دروغ سنج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی با کامبیز » : « مکالمه و سرگرمی »

1 Likes

A post was merged into an existing topic: محل انتقال مطالب متفرقه