تالار زبانشناس

تفاوت ought to و must و has/have to


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « تلفظ انگلیسی - بدون تلاش » فصل: « در هم آمیختن »

2 Likes

سلام
این دو از نظر مفهوم به هم نزدیک ترند.
منظور از have to مجبور شدن .
از must باید (حتما )

و اما این دو نیز به هم نزدیک ترند.
منظور ازshould وought to بایستی (یا الزاما مجبور نیستیم که اینکار رو بکنیم یا فک میکنیم ضرورت کمی داره)
به مثال زیر توجه کنید.
(1) I understand how difficult it is to understand these little words.

(a) Many times “ought to” = “should” (good idea).

(b) Many times “must” = “have to” (100% necessary).

(2) Let’s say that you are driving a car. When you see a red light,

you must stop (because that’s the law and because if you do not stop,

a car coming through the intersection may hit your car and you may die).

(a) If you use “ought to/should” in that sentence, then the sentence would

mean: If you want to stop, that’s fine, but if you do not stop, that’s no

big problem. Of course, it is a big problem, so you must/have to stop at

every red light.

3 Likes

ممنون بابت توضیحات کاملتون:pray::pray::pray:

3 Likes