تالار زبانشناس

A'adam hamahani ma'ani dar jomle akhar

Jomle akhar ro ma’ani ra dorost tar konid


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

A post was merged into an existing topic: محل انتقال مطالب متفرقه