جا افتادن یک جمله در متن

جا افتادن یک جمله در متن
0.0 0

#1

قبل از جمله ‘Go away!’ said the sheep یک جمله دیگر گوینده می گوید که در متن نیست آن جمله چیست درست متوجه نمی شوم؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

Go away, said the pig