تالار زبانشناس

جا افتادن یک جمله در متن

قبل از جمله ‘Go away!’ said the sheep یک جمله دیگر گوینده می گوید که در متن نیست آن جمله چیست درست متوجه نمی شوم؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

Go away, said the pig