تالار زبانشناس

چرا رفتن به سربازی زندگی شان زو با گرگ ها سخت تر کرد؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان گذشته ی استمراری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « مرد گرگی »

2 Likes

A post was merged into an existing topic: محل انتقال مطالب متفرقه

Was this preparing him for the easy life of living as a wolf?

آیا این (رفتن به سربازی) اون رو برای یه زندگی راحت مثل گرگ‌ها آماده می‌کرد؟

No, it wasn’t preparing him for the easy life of living as a wolf.

نه، این کار (رفتن به سربازی) او را برای یه زندگی راحت مثل گرگ‌ها آماده نمی‌کرد.

It was preparing him for the tough life of living as a wolf.

این کار اون رو برای یه زندگی سخت مثل گرگ‌ها آماده می‌کرد.

1 Likes