تالار زبانشناس

From that point on

معنی عبارت بالا در جمله زیر چیه؟
when he realises that what he is doing is wrong from that point on he decides to do the right thing.

معنیش میشه از اون لحظه به بعد

2 Likes