معنی :in the true sense of the word

معنی :in the true sense of the word
0

#1

معنی عبارت بالا در مثلا:
the titanic is a classic in the true sense of the word.


#2

فکر کنم نزدیک ترین عبارت فارسی که میشه به کار برد به تمامی معنا هست

مثلا

She is beautiful in every sense of the word

او به تمامی معنا زیباست.