تالار زبانشناس

معنی :in the true sense of the word

معنی عبارت بالا در مثلا:
the titanic is a classic in the true sense of the word.

فکر کنم نزدیک ترین عبارت فارسی که میشه به کار برد به تمامی معنا هست

مثلا

She is beautiful in every sense of the word

او به تمامی معنا زیباست.

1 Likes