تالار زبانشناس

حفظ داستان

باید داستان هارو حفظ کنیم؟

خیر. بایستی تقریبا این روش رو روی داستان ها پیاده سازی کنین.