تالار زبانشناس

جا افتادن کلمه

با سلام این کلمه own در اینجا جا افتاده انگاری؟.؟ درسته ایا؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زندگی یا مرگ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

در کدام جمله این مورد جا افتاده؟