تالار زبانشناس

What's lying mean in here

لطفا جمله ی مورد نظر رو هم قرار بدین.

1 Likes

he didn’t realise that a lynx was lying in wait for him.
اگه منظور تو جمله بالاست ،که یعنی دراز کشیدن
البته ترجمه خوددرس بهتر
بازم اینطوری هم میشه ترجمه کرد:
دراز کشیده بود و منتظر بود که خرگوشو شکار کنه

2 Likes