تالار زبانشناس

معنی جمله آخر

یعنی “برای اون سگ بد خودم کلی غذای سگ بخرم”.