تالار زبانشناس

نگوشیش ضرر کردی 😂😂😂😂

نگوشیش ضرر کردی :joy::joy::joy::joy: :

6 Likes

1 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: چت