Lost و lose

کلمه lost با lose چه تفاوتی دارند


این تاپیک مربوط به درس «ملکه الیزابت اول» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی سوم»

1 پسندیده
3 پسندیده

lose گذشته lost است

4 پسندیده