نیاز به تغییر زمان فعل

در این جمله

His employees, he forbid them from being negative.
فعل forbid ظاهراً باید گذشته باشه
یعنی forbade


این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «عامل کشش»

1 پسندیده