تالار زبانشناس

معنی جمله get on the ballچی میشه

اگه کسی میدونه لطفا بگه

======================
این تاپیک مربوط به درس «English By Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۹»)

این اصطاح وقتی استفاده میشه که بخواهیم درخواست کنیم کاری بهتر انجام بشه.

چندتا مثال:
Tom has been too lazy. He needs to get on the ball.
تام خیلی تنبله. اون باید بهتر بشه(تنبلی را کم کنه)

Your work is so sloppy. Get on the ball!
کارت خیلی شلخته است. تو باید درستش کنی

9 Likes

thanks very much ehsan957

2 Likes