اشتباه چاپی

اینجا در ترجمه نوشته کن
فکر کنم باید می نوشته من

ممنون از توجه شما


این تاپیک مربوط به درس «درسنامه واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «رفتار وسواسی»

1 پسندیده

Ok
:+1:

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: