تالار زبانشناس

Will be made

در جمله will be made by child آیا میتونستیم بگیم will make by child?

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان آینده» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «برده داری کودکان»)

نه
will be made by child یه جمله مجهوله، یعنی توسط بچه درست خواهد شد
جمله دوم میگه درست خواهد کرد معنی میده

3 Likes

شکل مجهول زمان آینده ساده به شکل زیر می باشد:

will be + pp (past participle)

مثال:
I will clean the room.

من اتاق را تمیز خواهم کرد.

The room will be cleaned.

اتاق تمیز خواهد شد.

3 Likes