معنی جمله Knock down the nubs. چیه؟

سلام

I’d shave my head anew.

Knock down the nubs.


این تاپیک مربوط به «1-والتر وایت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کتاب «زندگی در چند بخش»

این لینک میتونه براتون کمک کننده باشه

1 پسندیده