تالار زبانشناس

متن با ترجمه ی فارسی

چگونه می توان متن ها را با ترجمه ی فارسی خواند؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Rhubarb» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

این دوره ترجمه فارسی نداره.