تالار زبانشناس

Same & like

سلام
تفاوتی بین same & like هست؟
هر کدوم کجا مورد استفاده قرار می گیرن؟
مثلا فرقی می کنه بگیم like u
یا بگیم same u ?

1 Likes

like , same برای بیان شباهت استفاده میشه یا این تفاوت که در same شباهت کامله.

Same means that two or more things are exactly like one another.

1 Likes

I have my pride, same as anyone else.

ترجمه: من هم غرور دارم، مثل هر كس ديگه اي.

I’m the same age as you are

ترجمه: من هم سن شما هستم.

We chatted and he said he’s now in a serious relationship, the same as me.

ترجمه: ما با هم گپ زديم و او گفت الآن درگير يه رابطه جديه، مثل من.

Your idea is the same as his.

ترجمه: طرز فكر شما مثل طرز فكر اونه.

1 Likes

tanx alot my frnd:pray::pray:

2 Likes

tanx for your examples my frnd:ok_hand::ok_hand:

2 Likes

You’re welcome, buddy

1 Likes